Privacyverklaring

 

Deze verklaring geeft een samenvatting van de belangrijkste informatie met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door PSA. 

 

1. Wie verzamelt uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is PSA Finance Belux SA (hierna "PSA"), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan, 20 bus 1 – 1130 Brussel (KBO 0417.159.386).

2. Welke persoonsgegevens verzamelt PSA?

In het kader van onze relaties kan PSA verschillende gegevens over u verzamelen, afhankelijk van de aard van onze relatie. 

 

In het kader van het afluiten en uitvoeren van het contract kan dit de volgende informatie omvatten:

 • identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, identiteitskaart- of paspoortnummer, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, foto, rijksregisternummer, btw-nummer);

 • handtekening (elektronisch),

 • contactgegevens (thuis, hoofdkantoor, e-mailadres, telefoonnummer),

 • gegevens betreffende de gezinssituatie (bv. burgerlijke staat, aantal kinderen ten laste),

 • beroepsgegevens (bijv. werkgever, functie, anciënniteit bij werkgever, inkomen) en andere ontvangen inkomsten;

 • gegevens over de vaste lasten en kosten van de consument, met name de reeds afgesloten en nog lopende kredietovereenkomsten;

 • bankgegevens, met inbegrip van een kopie van de bankkaart,

 • gegevens verstrekt door officiële autoriteiten (bijvoorbeeld om overmatige schuldenlast te bestrijden, moet de kredietgever toegang hebben tot openbare of semi-openbare databases met betrekking tot uw schuldenlast),

 • gegevens met betrekking tot uw terugbetalingen.

 

Als u een account , verzamelt PSA uw platformgebruiksgegevens.  Dit omvat met name gegevens zoals:

 • de tijd die op een pagina wordt doorgebracht;

 • het gebruik van chat;

 • het gebruik van formulieren.

De verzamelde gegevens zijn niet gekoppeld aan u als zodanig, maar aan het profiel dat u vertegenwoordigt. Ze zijn daarom geanonimiseerd.   U stemt in met de verwerking van deze gegevens wanneer u cookies accepteert. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid).

In het algemeen, wanneer u contact opneemt met PSA, zijn de verzamelde gegevens alle gegevens die u handmatig invoert in de aanvraagformulieren (verzoek om adreswijziging, verlenging of beëindiging van uw contract, wijziging van contactpersoon of bankrekening in verband met uw contract, verzoek om documenten, enz.) op uw klantaccount of via het verzenden van e-mails naar onze services.

 

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag gebruikt PSA persoonsgegevens?

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("algemene verordening gegevensbescherming" of "AVG") vereist dat elke verwerking is gebaseerd op een van de zes rechtsgrondslagen die erin worden genoemd:

 • de toestemming van de betrokkene;

 • de noodzaak van de uitvoering van een met de betrokkene gesloten overeenkomst of precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene;

 • een wettelijke verplichting,

 • bescherming van de vitale belangen van een natuurlijke persoon;

 • een taak van algemeen belang of,

 • het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende doeleinden van de door PSA uitgevoerde verwerkingen en de wettigheidsgrondslagen waarop deze verwerkingen zijn gebaseerd.

Grondslagen van rechtmatigheid

Doeleinden

Naleving van de wettelijke verplichtingen van PSA

·       bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

·       bestrijding van belastingontduiking;

·       bestrijding van overmatige schuldenlast;

·       de naleving van de regelgeving inzake consumentenkrediet (met inbegrip van de beoordeling van de
        financiële situatie van de consument en zijn vermogen om terug te betalen)

Uitvoering van de overeenkomst of precontractuele maatregelen

·       de consument informeren;

·       de consument adviseren over de kredietovereenkomst en zijn kredietaanvraag beoordelen;

·       een kredietovereenkomst aangaan;

·       het contract beheren en uitvoeren;

·       op verzoek van de klant een account aanmaken op het PSA-platform;

·       reageren op verzoeken van klanten (verzoek om adreswijziging, verlenging of beëindiging van het contract,
        wijziging van contactpersoon of bankrekening in verband met uw contract, verzoek om documenten, enz.)

Gerechtvaardigde belangen van PSA

·       terugvordering van uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen;

·       juridische verdediging van de belangen van PSA;

·       klantenbeheer, met inbegrip van het uitvoeren van statistische analyses of studies (risicobeoordeling,
        marketing en andere);

·       promotie en commerciële prospectie van producten en diensten van PSA of die door PSA op de markt
        worden gebracht, met inbegrip van direct marketing van PSA-producten en -diensten die vergelijkbaar zijn
        met die welke door de klant zijn gekocht;

·       IT-beheer;

·       uitwisselingsplatform;

·       fraudepreventie;

·       het opnemen van telefoongesprekken en elektronische gesprekken met het oog op de opleiding en
        controle van de werknemers en het bewijs van de uitgewisselde handelstransacties en verklaringen.

Toestemming

·       direct marketing met betrekking tot producten en diensten van PSA die niet analoog zijn aan die welke al
        door de klant zijn gekocht, of met betrekking tot producten en diensten van derden

·       het gebruik van cookies voor het analyseren van het gebruik van het platform en het optimaliseren van het
        platform en de diensten van PSA voor het klantprofiel dat u vertegenwoordigt (raadpleeg voor meer
        informatie ons cookiebeleid).

 

4. Wat zijn de redenen waarom PSA uw persoonsgegevens deelt?

 In het kader van de hierboven vermelde doeleinden kunnen persoonsgegevens worden gecommuniceerd aan:

 • de bedrijven van de groep;

 • de dealer en het merk dat aan uw contract is gekoppeld om de goede uitvoering van uw contract te garanderen;

 • externe onderaannemers en dienstverleners van PSA;

 • verzekeringsmaatschappijen waarvoor PSA als tussenpersoon optreedt;

 • derden aan wie de kredietovereenkomst zal worden overgedragen en/of toegewezen in geval van securitisatie van het contract. Het contract kan worden gesecuritiseerd (door verkoop aan een derde emittent van effecten of door toewijzing aan een specifiek compartiment). In dit geval kunnen de persoonsgegevens en verbintenissen van de consument, alsook van de zekerheidsverstrekker, worden doorgegeven aan derden aan wie de kredietovereenkomst zal worden overgedragen en/of toegewezen (zoals de derde emittent van effecten of beheerder van het compartiment in geval van securitisatie, of de derde schuldeiser pandhouder in geval van verpanding), evenals aan andere derden die bij dit soort transacties betrokken zijn (zoals agenten, trustees of portefeuillebeheerders). Deze derden die onder het beroepsgeheim vallen, zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de verleende kredietovereenkomst en/of de uitoefening van hun respectieve opdracht.

 • met uw toestemming, aan PSA-partners om u aanbiedingen te sturen die voor u interessant kunnen zijn.

Alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de hun toegewezen taak worden doorgegeven.

 In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld in het kader van IT-ontwikkeling of securitisatie) kan PSA (een deel van) uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen.  In voorkomend geval zal PSA ervoor zorgen dat passende waarborgen worden getroffen.  Een kopie van deze garanties kan op verzoek worden verkregen via e-mail naar PSA Finance Belux psafinance@psa-finance.com.

 

6. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 De duur van de opslag van uw gegevens wordt bepaald door:

 • de hierboven omschreven doeleinden;

 • mogelijke wettelijke bewaarplichten (bijv. 10 jaar voor gegevens die zijn verzameld in het kader van de antiwitwaswetgeving);

 • de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn (10 jaar voor verplichtingen die voortvloeien uit een contract).

 Over het algemeen worden de meeste gegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie en gedurende 10 jaar na het einde van deze relaties.  Elektronische communicatiegegevens voor opleidings- en internecontroledoeleinden worden gedurende één maand bewaard.

 

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

 De betrokkene heeft verschillende rechten:

 

 • Recht van toegang – De betrokkene heeft het recht om bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens die op hem betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en, in voorkomend geval, om toegang te krijgen tot deze gegevens en een kopie daarvan te verkrijgen. 

 • Recht op rectificatie – De betrokkene heeft het recht om kosteloos de rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.  

 • Recht op beperking van de verwerking – De betrokkene kan in bepaalde gevallen verzoeken om beperking van de verwerking, met name om de volgende redenen:

  • Betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens (de verwerking wordt beperkt tot de periode die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren);

  • in geval van onrechtmatige verwerking verzet betrokkene zich tegen het wissen van zijn gegevens en verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

  • PSA heeft geen persoonsgegevens meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar deze zijn nodig voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering;

  • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking (de verwerking wordt beperkt tot de periode die nodig is om het bestaan van dwingende legitieme redenen te verifiëren die door PSA worden nagestreefd en die prevaleren boven uw belangen).

 

Wanneer de beperking van de verwerking wordt toegestaan, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang. 

 • Recht op gegevenswissing – De betrokkene kan te allen tijde gegevenswissing aanvragen op voorwaarde dat een van de volgende gronden van toepassing is:

  • deze gegevens zijn niet langer nodig in het licht van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt;

  • de betrokkene heeft zijn of haar toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

  • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor;

  • de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

  • de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 • Recht van bezwaar – De betrokkene heeft het recht om om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar gegevens met het oog op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PSA. PSA zal dergelijke persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wordt aangetoond dat er gerechtvaardigde en dwingende gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

De betrokkene heeft ook het recht om op elk moment en zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor direct marketingdoeleinden. 

 • Recht op overdraagbaarheid – De betrokkene heeft het recht om in bepaalde gevallen de overdraagbaarheid van zijn gegevens te vragen, dat wil zeggen om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan PSA heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, en om deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat de PSA dit verhindert, wanneer:

  • de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract; en

  • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

 • Recht om toestemming in te trekken – De betrokkene heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar gegevens op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het intrekken van de toestemming.

 

Om deze verschillende rechten uit te oefenen, kunt u per e-mail een schriftelijk verzoek sturen naar PSA Finance Belux psafinance@psa-finance.com of het verzoek indienen via uw klantaccount op de website van PSA Finance Belux.

 

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 tot 1000 Brussel, tel.: 02/274.48.00, contact@apd-gba.be. Betrokkene heeft ook de mogelijkheid zich te wenden tot de toezichthoudende autoriteit van zijn land. De contactgegevens van alle toezichthoudende autoriteiten vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.