Sluiten
Sluiten
Sluiten
Sluiten
 • Welkom
 • Wettelijke vermeldingen

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden van de Site

1. Beheerder van de Site

De website http://www.psafinancebelux.be (de "Site") wordt beheerd en beschikbaar gesteld aan de bezoeker door de NV P.S.A. FINANCE BELUX (hierna "P.S.A. FINANCE BELUX"),

 • waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1130 BrusselBourgetlaan 20 bus 1 ingeschreven bij de KBO onder ondernemingsnummer 0417.159.386 (RPR - Waals-Brabant);
 • met IBAN-rekeningnummer: BE86 3100 0100 5250 - BIC: BBRUBEBB.

P.S.A. FINANCE BELUX is een verzekeringsagent (FSMA inschrijvingsnummer 019653 A).

De bezoeker kan contact opnemen met P.S.A. FINANCE BELUX op het e-mailadres psafinance@psa-finance.com 

2. Inhoud van de Site

2.1. De Site bevat informatie over P.S.A. FINANCE BELUX (informatie over de vennootschap P.S.A. ("Wie zijn wij?"), de diensten die ze aanbiedt aan particulieren en bedrijven, evenals veelgestelde vragen.

De Site biedt ook een ruimte die alleen toegankelijk is voor particulieren met een gefinancierd voertuig en waar ze hun financieringscontract kunnen beheren.

Ten slotte verwijst de site naar de websites van autofabrikanten waarmee P.S.A. FINANCE BELUX samenwerkt.

2.2. P.S.A. FINANCE BELUX behoudt zich het recht voor de inhoud van de Site naar eigen goeddunken aan te passen, te wijzigen of aan te vullen, zonder aankondiging of kennisgeving.

2.3. P.S.A. FINANCE BELUX stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Site volledig, correct en up-to-date is. Ondanks haar inspanningen kan sommige informatie onvolledig, onjuist of verouderd zijn. P.S.A. FINANCE BELUX geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud en informatie op de Site.

2.4. De illustraties en informatie op de Site zijn alleen ter informatie.

3. Gebruik van de Site

3.1. De Site is vrij en gratis toegankelijk voor alle bezoekers. De bezoeker stemt ermee in om de Site te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

3.2. Het gebruik van de Site is alleen toegestaan ​​in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden van de Site, waaronder het Privacybeleid  en het Cookiebeleid. P.S.A. FINANCE BELUX nodigt bezoekers uit om deze te lezen voordat ze de Site gebruiken.

3.3. Door de Site te gebruiken, wordt de bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van al deze gebruiksvoorwaarden van de Site en deze te aanvaarden. Als de bezoeker niet instemt met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden van de Site, wordt hij uitgenodigd om de Site te verlaten.

3.4. De bezoeker mag geen virussen, "deep links ", "robots" of andere schadelijke automatische systemen gebruiken om toegang tot de Site te krijgen. Het is bezoekers ook verboden om de Site te beïnvloeden of op welke manier dan ook te manipuleren.

4. Hypertekstlinks

4.1. Tenzij anders bepaald, moet de bezoeker die een website of blog heeft en die daar voor willekeurig gebruik een eenvoudige link op wil zetten die de bezoeker rechtstreeks naar de startpagina van de Site doorverwijst, hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van P.S.A. FINANCE BELUX vragen. Elke geautoriseerde link moet op verzoek van P.S.A. FINANCE BELUX worden verwijderd.

4.2. P.S.A. FINANCE BELUX wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites waarnaar de bezoeker wordt doorgestuurd via de links die op de Site zijn geplaatst en wordt niet geacht de inhoud te aanvaarden die via deze links beschikbaar wordt gesteld. Websites van derden en hun inhoud vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun auteur(s).

P.S.A. FINANCE BELUX verbindt zich ertoe de links te verwijderen waarvan ze effectief te weten komt dat ze naar ongeoorloofde informatie of een ongeoorloofde activiteit verwijzen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De logo's, teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen van de Site zijn beschermd door auteursrecht, handelsmerkrecht en beeldrecht en alle andere toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten. Al deze elementen zijn eigendom van P.S.A. FINANCE BELUX of, in voorkomend geval, van een derde van wie P.S.A. FINANCE BELUX de nodige toelatingen heeft verkregen. De elementen op de Site blijven dus eigendom van P.S.A. FINANCE BELUX, zelfs als ze zijn gedownload.

Tenzij anders vermeld, mag de tekstuele of numerieke informatie op de Site gratis worden gebruikt, maar met vermelding van de bron en alleen voor een (met name informatief, wetenschappelijk, educatief, voor privédoeleinden...) gebruik dat noch commercieel noch publicitair van aard is. Alle reproducties van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van de andere elementen van de Site, zoals de grafische lijn, afbeeldingen, geluiden of computerapplicaties, zijn daarentegen strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van P.S.A. FINANCE BELUX. Elke aanvraag in die zin moet worden gericht aan P.S.A. FINANCE BELUX.

6. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

6.1. P.S.A. FINANCE BELUX wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het directe of indirecte gebruik van haar Site door de bezoeker.

6.2. Het gebruik van de informatie die op of via de Site wordt geraadpleegd, gebeurt op eigen risico van de bezoeker. P.S.A. FINANCE BELUX wijst alle aansprakelijkheid af voor beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen.

6.3. P.S.A. FINANCE BELUX garandeert niet de goede werking van de Site en wijst elke aansprakelijkheid af in geval van storing of onbeschikbaarheid van de Site of voor enige andere schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de Site. P.S.A. FINANCE BELUX is ook niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door eventuele onderbrekingen van de online beschikbaarheid van de Site veroorzaakt door technische fouten, virussen of enig ander element buiten de wil van P.S.A. FINANCE BELUX.

7. Privacybeleid

P.S.A. FINANCE BELUX kan gegevens van persoonlijke aard over de bezoeker verwerken in het kader van het gebruik van de Site, zoals beschreven in het Privacybeleid

8. Cookiebeleid

De Site maakt gebruik van bepaalde cookies, zoals beschreven in het Cookiebeleid van P.S.A. FINANCE BELUX. 

9. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de Site

P.S.A. FINANCE BELUX behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden van de Site te wijzigen en/of aan te vullen. De bezoeker wordt uitgenodigd om regelmatig de inhoud ervan te controleren. 

10. Deelbaarheid

Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden van de Site nietig of onwerkzaam zou worden verklaard, of geacht zou worden de geldigheid of afdwingbaarheid van al deze gebruiksvoorwaarden in gevaar te brengen, zouden de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden echter hun uitwerking blijven hebben en de niet-toepasbare of illegale bepaling zou worden vervangen door een toepasselijke of wettelijke bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen het beste weergeeft.

11. Afstand

Het niet-toepassen van één of meerdere bepaling(en) van deze gebruiksvoorwaarden van de Site door P.S.A. FINANCE BELUX kan door de bezoeker nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze voorwaarden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden van de Site worden beheerst door het Belgisch recht, onverminderd het recht van bezoekers die hun verblijf buiten het Belgische grondgebied hebben om zich te beroepen op de dwingende bepalingen van hun nationale wetgeving.

13. Bevoegde rechtsgebieden

Elk geschil tussen de Partijen dat niet in der minne wordt opgelost, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van bezoekers om zich te beroepen op de dwingende bepalingen ter zake.

14. Contact

Voor elk verzoek om informatie over de Site of de inhoud ervan kan de bezoeker contact opnemen met psafinance@psa-finance.com

15. Toezichthoudende overheid:

Federale Overheidsdienst Economie
Directoraat-generaal Economische Inspectie
NGIII, Koning Albert II-laan 16,
3e verdieping
1000 Brussel

Tel. :    0800 120 33 (gratis nummer)
Fax. :   0800 120 57 (gratis nummer)

E-mail:  info.eco@economie.fgov.be
Internet:            http://economie.fgov.be

Ombudsfin vzw • North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 • B-1000 Brussel •

E-mail: ombudsman@ombudsfin.bewww.ombudsfin.be

Cookiebeleid

De NV P.S.A. FINANCE BELUX (hierna "P.S.A. FINANCE BELUX"), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1130 BrusselBourgetlaan 20 bus 1 ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0417.159.386 (RPR - Waals-Brabant), raadt de bezoeker aan om het Privacybeleid en dit Cookiebeleid te lezen aangezien de bepalingen die erin zijn opgenomen belangrijk voor hem kunnen zijn.

1. Algemeen

1.1. Deze cookieverklaring (het "Cookiebeleid") is van toepassing op de website die wordt beheerd door P.S.A. FINANCE BELUX, namelijk http://www.psafinancebelux.be (de "Site").

1.2. Het Cookiebeleid specificeert welke cookies worden gebruikt wanneer de bezoeker de Site raadpleegt. Er verschijnt een bijlage op de Site en ​​de bezoeker wordt gevraagd om het gebruik van cookies te aanvaarden zoals beschreven in dit Cookiebeleid.

1.3. Door de Site te bezoeken, stemt de bezoeker uitdrukkelijk in met het Cookiebeleid. Als de bezoeker niet instemt met de bepalingen van het Cookiebeleid, wordt hij gevraagd om de Site te verlaten.

1.4. P.S.A. FINANCE BELUX maakt gebruik van cookies in het kader van haar algemene beleid met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.  De bezoeker kan uitgebreide informatie en een overzicht van zijn rechten vinden in het "Privacybeleid" van P.S.A. FINANCE BELUX.

1.5. P.S.A. FINANCE BELUX behoudt zich het recht voor dit Cookiebeleid te wijzigen. De bezoeker moet regelmatig het Cookiebeleid raadplegen dat van toepassing is op het ogenblik dat hij de Site bezoekt.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer van de bezoeker, zijn mobiel toestel of een ander apparaat wordt geplaatst om anonieme gegevens over de navigatie op de Site te verzamelen en deze navigatie te optimaliseren.

Cookies zijn nodig om de navigatie op de Site gemakkelijker en aangenamer te maken.

Dankzij cookies heeft de bezoeker toegang tot gepersonaliseerde functies en P.S.A. FINANCE BELUX heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om de bezoeker te identificeren of zijn voorkeuren (bijv. taal) te onthouden tijdens de navigatie en bij toekomstige bezoeken. 

Het gebruik van cookies maakt het bovendien mogelijk om de Site te verbeteren, te weten hoeveel bezoekers de Site telt en hoe vaak ze de Site raadplegen om ervoor te zorgen dat de Site correct en snel werkt.

Cookies veroorzaken geen schade aan de computer van de bezoeker en kunnen geen virussen bevatten. Ze kunnen niet automatisch worden uitgevoerd. Bovendien verzamelen cookies geen informatie op de computer van de bezoeker of in zijn persoonlijke bestanden. 

Cookies verzonden door P.S.A. FINANCE BELUX worden niet gebruikt om gevoelige persoonlijke identificatie-informatie, zoals het e-mailadres of wachtwoord van de bezoeker, op te slaan.

3. Welke soorten cookies worden op de Site gebruikt?

3.1. De Site van P.S.A. FINANCE BELUX gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Cookies voor de goede werking van de Site

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken de navigatie.

Ze brengen technische informatie over de uitwisseling over, die bijvoorbeeld nuttig is voor de goede routering van de pagina's in het netwerk of om incidenten of fouten in de communicatie te onthouden.

Met deze cookies kan de bezoeker tussen de verschillende delen van de Site navigeren of formulieren invullen. Als de bezoeker deze cookies weigert, zullen sommige delen van de Site niet of niet optimaal werken.

 • Cookies voor de navigatiefunctie of gebruiksvriendelijkheid

Sommige cookies maken het mogelijk om bij te dragen aan de gebruiksvriendelijkheid van de dialogen (bijv. onthouden van de taal, personaliseren van de pagina, enz.)

 • Cookies voor gebruiksvriendelijkheid

Met deze cookies kunt u getypte teksten op de Site bewaren (bijvoorbeeld om formulieren in te vullen) en later automatische suggesties van teksten toestaan ​​(gebruikersnaam, wachtwoord, enz.).

Deze informatie blijft beschikbaar voor latere bezoeken aan de Site.

 • Statistische of analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over technische gegevens in verband met de uitwisseling of het gebruik van de Site (bezochte pagina's, gemiddelde duur van de raadplegingen, enz.) om de werking ervan te verbeteren. De door de Site verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt.

 • Cookies voor bezoeken of follow-up

De cookies voor bezoeken zijn eigen cookies die het mogelijk maken om de navigatieweg op de Site te volgen. Ze zijn nuttig voor het ontwerpen van de Site, het tellen van het aantal klikken of voor andere door de bezoeker geactiveerde functies.

 • Cookies van derden - referentiecookies

Externe adverteerders (bijv. autofabrikanten) gebruiken de Site om hun eigen cookies te creëren en informatie te verzamelen over de activiteiten op de Site: via de weergegeven advertenties, de knoppen die geselecteerd worden door een klik of andere informatie die beschikbaar is op de bezochte pagina.

Deze informatie wordt vervolgens door de externe adverteerder gebruikt om advertenties te verspreiden die nog op de Site staan.

In principe vereist het beheer van deze cookies toegang tot het configuratiescherm dat alleen toegankelijk is op de website van Adobe.

PSA FINANCE BELUX is niet verantwoordelijk voor deze cookies en nodigt de bezoeker uit om het Cookiebeleid van derden te raadplegen.

3.2.  Gedetailleerde informatie over cookies

 • Technische cookies die uw weergave- en gebruiksvoorkeuren onthouden (gebruikte taal, land, informatie over het aanvaarden van het gebruik van cookies) om uw navigatie tijdens uw volgende bezoek aan de site www.psa-finance-france.fr te vergemakkelijken; deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de site www.psa-finance-france.fr;
 • Anonieme cookies voor publieksanalyse of analytische cookies die het mogelijk maken om de frequentie en het gebruik van de site www.psa-finance-france.fr te meten om de werking te verbeteren. De site www.psa-finance-france.fr maakt gebruik van de tool Google Analytics.

4. Beheer van de cookies

De bezoeker kan de cookies op zijn toestel beheren door de configuratie van zijn browser aan te passen. Hij kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen bepaalde cookies te aanvaarden.

Als de bezoeker bepaalde cookies verwijdert en/of blokkeert, is het waarschijnlijk dat sommige diensten niet correct of zelfs helemaal niet werken als de bezoeker zijn browser zo configureert dat alle cookies worden geweigerd.

Bepaalde cookies blokkeren kan het gemak en de snelheid van de navigatie beïnvloeden. 

Hoewel elke browser een andere parameterinstelling heeft, gebeurt de configuratie van cookies meestal in het menu "Voorkeuren" of "Tools" van de browser, in het bovenste deel van het scherm.

Voor meer informatie over de configuratie van cookies kan de bezoeker het "Help"-menu van zijn browser raadplegen. Meer informatie over het beheer van cookies in de belangrijkste webbrowsers vindt de bezoeker op de volgende sites:

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr-GB&hlrm=nl

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/fr-BE/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

 • Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?s=cookies&r=5&as=s

 • Safari

http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=fr_FR

Voor meer informatie over cookies en hoe de bezoeker ze kan verwijderen, afhankelijk van het type gebruikte browser, verwijst P.S.A. FINANCE BELUX naar de volgende website: www.allaboutcookies.org

Privacybeleid

1. Algemeen

1.1. De Website http://www.psafinancebelux.be (de "Site") wordt beschikbaar gesteld aan de bezoeker door de NV P.S.A. FINANCE BELUX (hierna "P.S.A. FINANCE BELUX") waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1130 BrusselBourgetlaan 20 bus 1 ingeschreven bij de KBO onder ondernemingsnummer 0417.159.386 (RPR - Waals-Brabant).

1.2. Dit privacybeleid ("Privacybeleid") informeert de bezoeker over de manier waarop P.S.A. FINANCE BELUX de persoonsgegevens die worden verzameld of meegedeeld via de Site verwerkt. P.S.A. FINANCE BELUX is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zorgt voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens.

Aangezien P.S.A. FINANCE BELUX de privacy van de bezoeker wilt garanderen, leeft ze alle wettelijke bepalingen met betrekking tot privacy na, en in het bijzonder de bepalingen van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywetgeving") en, wanneer deze van kracht wordt, de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens ("AVG").

1.3. Door simpelweg de Site te bezoeken, stemt de bezoeker uitdrukkelijk in met dit Privacybeleid. Als de bezoeker niet instemt met de bepalingen van het Privacybeleid, wordt hij uitgenodigd om de Site te verlaten.

1.4. De Site kan links naar andere sites bevatten. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Site. Als de bezoeker andere sites raadpleegt, beveelt P.S.A. FINANCE BELUX aan dat hij altijd de bepalingen inzake gegevensbescherming (en het cookiebeleid) van deze andere sites raadpleegt.

1.5. P.S.A. FINANCE BELUX behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. De bezoeker moet regelmatig het Privacybeleid raadplegen dat van toepassing is op het ogenblik dat hij de Site bezoekt.

2. Verwerking van persoonsgegevens door P.S.A. FINANCE BELUX

2.1. P.S.A. FINANCE BELUX verwerkt de gegevens die vrijwillig verzameld of meegedeeld worden op haar Site in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De bezoeker is zich ervan bewust dat bepaalde gegevens over hem bekend zijn of bekend kunnen zijn bij P.S.A. FINANCE BELUX door eenvoudigweg verbinding te maken met de Site.

Tijdens een bezoek aan de Site verzamelt P.S.A. FINANCE BELUX verschillende gegevens en logbestanden betreffende de bezoeker, de website vanwaar hij werd omgeleid naar de Site, de datum en de duur van het bezoek, de browser en het besturingssysteem van de bezoeker, zijn surfgedrag en in het bijzonder zijn verzoeken en de pagina's die hij bezoekt. P.S.A. FINANCE BELUX verzamelt ook bepaalde informatie die vrijwillig wordt meegedeeld door de bezoeker.

2.2. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming en/of het bestaan ​​van een contract tussen de bezoeker en P.S.A. FINANCE BELUX en/of op het legitieme belang van PSA FINANCE BELUX, overeenkomstig artikel 5 a) en/of b) en/of f) van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en artikel 6.1. a) en/of b) en/of f) van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 betreffende Gegevensbescherming.

2.3. P.S.A. FINANCE BELUX gebruikt de persoonsgegevens die werden verzameld of vrijwillig door de bezoeker werden meegedeeld (bijvoorbeeld de naam, het e-mailadres, het adres, het telefoonnummer...) alleen voor de doelen die de bezoeker heeft toegestaan.

2.4. P.S.A. FINANCE BELUX verwerkt persoonsgegevens (inclusief elektronische gegevens) uitsluitend voor commerciële prospectie als de bezoeker daarmee heeft ingestemd.  De bezoeker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken door een gratis e-mail te sturen naar het volgende adres: psafinance@psa-finance.com.

2.5. In het kader van het gebruik van de Site moet P.S.A. FINANCE BELUX soms een beroep doen op derden. Deze derden zijn ook verplicht om de bepalingen van de voorschriften na te leven en mogen de persoonsgegevens van de bezoeker alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van hun specifieke missie en zijn niet gemachtigd om deze voor andere doeleinden te gebruiken.

3. Rechten van toegang, rechtzetting en verzet en overdraagbaarheid van de gegevens

3.1. De bezoeker heeft toegang tot zijn gegevens en kan ze kosteloos (laten) rechtzetten als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten wissen en de verwerking ervan laten beperken.

3.2. Bovendien heeft de bezoeker het recht om de gegevens over hem in een gestructureerd formaat te ontvangen en door te laten sturen naar een andere onderneming (recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens).

3.3. Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kan de bezoeker een gratis e-mail sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van PSA FINANCE BELUX SA op het adres psafinance@psa-finance.com door een bewijs van zijn identiteit erbij te voegen.

4. Bewaartermijn van de gegevens

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens die door PSA FINANCE BELUX worden verzameld, kan worden bepaald in functie van het doel van de gegevensverwerking, aan de hand van de volgende criteria:

- gegevens die voor specifieke doeleinden zijn opgeslagen, worden bewaard zolang als nodig is voor de verwerking ervan;
- uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd, zoals vereist door de wet, voor de voorgeschreven duur die voor dit doel van toepassing is;
- uw persoonsgegevens worden vervolgens geanonimiseerd of verwijderd.

5. Gegevensoverdracht

P.S.A. FINANCE BELUX zorgt ervoor dat de bezoeker op de hoogte wordt gebracht als zijn persoonsgegevens naar het buitenland worden overgebracht en leeft in ieder geval de wettelijke verplichtingen na die op hem rusten.

6. Bezwaar

De bezoeker heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Privacy (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commissie@privacycommissie.be).

7. Cookies

P.S.A. FINANCE BELUX maakt gebruik van cookies op haar Site, dit zijn kleine informatiebestanden die zij naar de harde schijf van de bezoeker stuurt en waarop tijdelijk of permanent, op het apparaat van de bezoeker, door de server van een website via de browser, informatie wordt opgeslagen die het gebruik van de Site vereenvoudigt, vervolledigt en personaliseert.

Voor meer informatie over cookies nodigt P.S.A. FINANCE BELUX de bezoeker uit om haar "Cookiebeleid" te raadplegen.

8. Contact

Voor alle vragen kan de bezoeker gratis een e-mail sturen naar de gegevensbeschermingsverantwoordelijke van PSA FINANCE BELUX SA op psafinance@psa-finance.com door een bewijs van zijn identiteit toe te voegen. 

Segmentatiebeleid PSA Life Insurance Europe Ltd. voor kredietverzekeringen

Er zijn meerdere criteria die een rol spelen bij het bepalen of we bereid zijn een bepaald risico te verzekeren, waartegen we bereid zijn het te verzekeren en wat de premie zal zijn. Deze criteria fungeren als Acceptatiecriteria (AC) en Prijscriteria (PC). Op basis van deze segmentatiecriteria proberen wij een evenwicht te vinden tussen de premie die u betaalt en het verlies of de schade die wij verwachten. De segmentatiecriteria zijn objectieve criteria die de waarschijnlijkheid of de omvang van het verlies of de schade kunnen beïnvloeden.

 

 

Acceptatie Criteria (AC)

Prijs Criteria (PC)

Verzekerd kapitaal

X

X

Looptijd van de overeenkomst

X

X

Leeftijd

X

X

Gelieve hieronder een uitleg te vinden over de segmentatiecriteria die wij toepassen.
 

hET verzekerde KAPITAAL (AC, PC):

Deze verzekering kan alleen worden afgesloten als uw financiering minder dan 75.000 € bedraagt. Het verzekerde kapitaal heeft een impact op het bedrag van de premie, omdat het rechtstreeks gekoppeld is aan het te verzekeren risico.

LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST (AC, PC):

De duur van de overeenkomst kan van invloed zijn op het verzekerde kapitaal en dus ook op de hoogte van de premie.

UW LEEFTIJD (AC, PC):

Uw leeftijd is een belangrijke factor bij het afsluiten van een levensverzekering, omdat de kans op overlijden statistisch gezien toeneemt met de leeftijd.